گزارش کمپین تبلیغاتی شماره 1115

 تاریخ اجرا: ۱۳ خرداد ۱۴۰۳