تلفن: 03191013013

سفارش بسته است .

عمومی

Zayandehroud

پیج اینستاگرامی زاینده رود با ۲۱۰ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۶۵۰,۰۰۰ تومان
پست ۹۵۰,۰۰۰ تومان

Becha.esfan

پیج اینستاگرامی بچا اصفان۱ با ۶۳۵ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

Concert.esfahan

پیج اینستاگرامی کنسرت اصفهان با ۲۸۳ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

esfahania1

پیج اینستاگرامی اصفهانیا با ۴۱۸ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۸۰۰,۰۰۰ تومان
استوری ۶۰ثانیه ۹۵۰,۰۰۰ تومان
پست ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

Esfahanemun

پیج اینستاگرامی اصفهانمون با ۸۶۵ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

instaesfan

پیج اینستاگرامی اینستا اصفان با ۳۳۴ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۶۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

Isfahan_today

پیج اینستاگرامی آخربن خبر اصفهان با 191 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۶۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۹۰۰,۰۰۰ تومان
پست ثابت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۱هفته ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Esfahan_nesf.jahan

پیج اینستاگرامی اصفهان نصف جهان با 614 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۷۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۹۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Isf031

پیج اینستاگرامی اصفهانی ها با ۱۶۲ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته و یک هفته

استوری ۵۸۰,۰۰۰ تومان
پست ۷۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۱هفته ۸۵۰,۰۰۰ تومان
پست ورقه‌ای ۸۵۰,۰۰۰ تومان

Esftanz

پیج اینستاگرامی اصفهان طنز با 562 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۵۹۹,۰۰۰ تومان
پست ۸۴۹,۰۰۰ تومان
ریلز ۹۴۹,۰۰۰ تومان

Esfahanbeauti

پیج اینستاگرامی اصفهان بیوتی با ۱۰۴ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۲۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۳۵۰,۰۰۰ تومان

Khabar_isf

پیج اینستاگرامی اصفهان خبر با ۱۵۵ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۷۵۰,۰۰۰ تومان
پست یا ریلز ۲۴ساعته ۸۵۰,۰۰۰ تومان
پست یا ریلز ۴۸ ساعته ۹۵۰,۰۰۰ تومان
پست یا ریلز یک هفته‌ای ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

Becha.esfan2

پیج اینستاگرامی بچا اصفان2 با 277 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۳۰۰,۰۰۰ تومان

Esfahanshekam

پیج اینستاگرامی اصفهان شکم با ۹۹ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۸۰,۰۰۰ تومان
پست ۱۳۰,۰۰۰ تومان

Esfahan.happ

پیج اینستاگرامی اصفهان هپی با ۵۵ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۳۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۵۰۰,۰۰۰ تومان

Esfoonia

پیج اینستاگرامی اصفونیا با ۱۰۲ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۲۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۳۵۰,۰۰۰ تومان

Esfahan.tanz

پیج اینستاگرامی اصفهان طنز با ۲۸۲ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۲۳۰,۰۰۰ تومان
پست ۲۶۰,۰۰۰ تومان

Isfahanconcerts

پیج اینستاگرامی اصفهان کنسرت با 149 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۵۵۰,۰۰۰ تومان
پست ۷۵۰,۰۰۰ تومان

isfahan_coffeeshops

پیج اینستاگرامی اصفهان کافی‌شاپ با ۲۳۷ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

isfahan_food

پیج اینستاگرامی اصفهان فود با ۳۲۱ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

Offerisfahan

پیج اینستاگرامی همشهری اصفهانی با ۲۵۰ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۵۰۰,۰۰۰ تومان

Oldesfahan

پیج اینستاگرامی اصفهان قدیم با 172 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۲۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۲۲۰,۰۰۰ تومان

Rashidestan1

پیج اینستاگرامی رشیدستان (فن پیج) با ۹۳۸ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری ۷۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واینر

mohamadjanatii

محمد جنتی با 673 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته (تبلیغات حضوری از ۸میلیون به بالا با هماهنگی قبلی)

استوری آماده ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی (غیر حضوری) ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی با تصویر (غیر حضوری) ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی با محصول (غیر حضوری) ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

sepehrbahrami

سپهر بهرامی با 44 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری آماده ۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

aliaghajani73

علی آقاجانی با ۱۴۰ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

dr.alirezaee2

علی رضایی با ۸۱ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری حضوری یا آماده ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

abolfazlghobadinezhadd

ابوالفضل قبادی نژاد با ۵۵ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری آماده ۷۰۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

saeedyardosti

سعید یاردوستی با 116 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری حضوری ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۸۰۰,۰۰۰ تومان

Esmaeil.salmani

اسماعیل سلمانی با ۱۱۴ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری غیرحضوری ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۸۰۰,۰۰۰ تومان
پست آماده ۵روزه ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پست آماده ۱۰ روز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

mosatighbakhsh

محمد صادق تیغبخش با 409 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری حضوری ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

pooyayazdanbakhsh

پویا یزدانبخش (آقا محمد جواد) با ۲۵۰ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته (ساخت پست با سناریو اختصاصی نیاز به هماهنگی)

استوری گویشی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپانسری پست + استوری بنر ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

amin.shahzeydi.music

نام نمایشی: امین شاهزیدی | تعداد فالوئر: 43k

hojatkazemi_org

نام نمایشی: حجت کاظمی | تعداد فالوئر: ۲۳k

استوری آماده ۴۰۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۸۰۰,۰۰۰ تومان

khodephati

 نام نمایشی: خودِفاطی🌻 | تعداد فالوئر: 3.2M

استوری آماده ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سلفی ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سریالی با سناریو ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

parinazakbarii0

نام نمایشی: پریناز اکبری | تعداد فالوئر: 9k

استوری آماده ۱۵۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۴۰۰,۰۰۰ تومان

rezaa_babaei

رضا بابایی با ۳۴۰ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

shahrokh_khajoei

نام نمایشی: شاهرخ خواجویی | تعداد فالوئر: 45k

اصفهانگردی

reysa_esfahanemun

نام نمایشی: ریصا زوج اصفهانمون | تعداد فالوئر: ۴۴۶K

استوری آماده ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری غیرحضوری (۳استوری) ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری حضوری ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز حضوری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز و رشته استوری حضوری ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

_sheidakazemii

نام نمایشی: شیدا کاظمی | تعداد فالوئر: ۵۳۸k

استوری آماده ۹۵۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری غیرحضوری (۳ استوری) ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری حضوری (۶ استوری) ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ریلز حضوری ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز و رشته استوری حضوری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

esfahan.gardd

نام نمایشی: اصفهان گردی با احسان | تعداد فالوئر: ۱۸۲K

استوری آماده ۵۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری حضوری ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پست حضوری ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

esfahan_gardi

نام نمایشی: اصفهانگردی | تعداد فالوئر: ۳۶۰k

استوری آماده ۹۵۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری 3 عدد ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری حضوری ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز حضوری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز و رشته استوری حضوری ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

maria.esfahanii

نام نمایشی: ماریا اصفهانی | تعداد فالوئر: ۶۳۳k

فودبلاگر

enjoy_esfanemoon

متین مظاهری با 300 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری آماده ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری (۵عدد) ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پست حضوری معرفی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ilia.taster

ایلیا تستر با ۳۳۰ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری حضوری ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی (غذایی) ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده غذایی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی (غیر غذایی) ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سریالی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پست حضوری ثابت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

mr_isfahanii

نام نمایشی: مستر اصفهانی | دنبال کننده: ۲۶۹k

استوری آماده ۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری حضوری ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری(پست عکس، پست ویدیو، پنج استوری) ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

omid_food_journey

نام نمایشی: امید بارونی | تعداد فالوئر: 459k

Negiin.food

نام نمایشی: نگین فود | دنبال کننده: ۶۷.۷k

استوری گویشی غیرحضوری ۶۵۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۵۵۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری سریالی (۴استوری) ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تک استوری حضوری ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پست حضوری با ۳ استوری ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

monafood_

نام نمایشی: مونا ابوالحسني 🪐 | دنبال کننده: 1.2m

استوری غیر حضوری ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پست حضوری (ورقه‌ای عکس و ویدیو و ۲ استوری) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پست حضوری (ورقه‌ای عکس و ویدیو و ۲استوری و ریلز) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Amu.review

نام نمایشی: عمو ریویو | تعداد فالوئر: ۳۸k

اینفلوئنسر

dokhtare_rosta13

 نام نمایشی: مامانِ پارسین👶🏻 تعداد فالوئر: 540K

استوری آماده ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سلفی ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تبلیغ حضوری ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ba_khorshid

 نام نمایشی: با خورشید | تعداد فالوئر: 82k

استوری آماده ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سریالی با سناریو (یک روز کامل) ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تبلیغ پزشکی و زیبایی ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

elham.rezaei

نام نمایشی: الهام رضایی | تعداد فالوئر: ۲۷k

استوری حضوری ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۷۰۰,۰۰۰ تومان

khodephati

 نام نمایشی: خودِفاطی🌻 | تعداد فالوئر: 3.2M

استوری آماده ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سلفی ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سریالی با سناریو ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

_fatimafard

 نام نمایشی: فاطیما فرد | تعداد فالوئر: 194k

استوری آماده ۶۵۰,۰۰۰ تومان
استوری گویشی ۹۵۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری۳ عدد غیر حضوری ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
رشته استوری حضوری۴-۵ عدد ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز حضوری ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ریلز و رشته استوری حضوری ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

mahshid.prm

 نام نمایشی: مهشید | تعداد فالوئر: 361k

پیش استوری+دو استوری معرفی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پیش استوری+تک استوری معرفی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۸۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سریالی(۴-۵استوری) ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

maryomoji

 نام نمایشی: ماری و مجی | تعداد فالوئر: ۳۴۰k

استوری آماده ۴۵۰,۰۰۰ تومان
دو استوری سلفی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
بنر+ یک استوری سلفی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
پنج استوری سریالی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

mommy_celinam

 نام نمایشی: celin family | تعداد فالوئر: 42k

استوری آماده ۴۰۰,۰۰۰ تومان
سه استوری ۵۰۰,۰۰۰ تومان
معرفی محصول ۵ استوری ۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

negarbanoo_home

 نام نمایشی: نگار بانو | تعداد فالوئر: ۲۴۳k

استوری آماده ۴۰۰,۰۰۰ تومان
تک استوری سلفی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دو استوری سلفی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سریالی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

rosatofighi

 نام نمایشی: رزا پاشا | تعداد فالوئر: 132k

دو بنر استوری ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دو استوری سلفی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ استوری ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری سریالی تبلیغ اول ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پست ۱ ماهه ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

shimavadoud

 نام نمایشی: شیما | آشپزی کیک غذا تعداد فالوئر: 164K

سلفی ۹۰۰,۰۰۰ تومان
بنر ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دو سلفی ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
سریالی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

sorour_family

 نام نمایشی: سرور عطایی | تعداد فالوئر: ۶۳۲k

تک استوری ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازیگران

Ghodratolahizadi

قدرت الله ایزدی با “1M” دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری حضوری ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

saeedyardosti

سعید یاردوستی با 116 هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری حضوری ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۸۰۰,۰۰۰ تومان

Esmaeil.salmani

اسماعیل سلمانی با ۱۱۴ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته

استوری غیرحضوری ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۸۰۰,۰۰۰ تومان
پست آماده ۵روزه ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پست آماده ۱۰ روز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

pooyayazdanbakhsh

پویا یزدانبخش (آقا محمد جواد) با ۲۵۰ هزار دنبال کننده. تایم تبلیغات: ۲۴ ساعته (ساخت پست با سناریو اختصاصی نیاز به هماهنگی)

استوری گویشی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری حضوری ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپانسری پست + استوری بنر ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

elham.rezaei

نام نمایشی: الهام رضایی | تعداد فالوئر: ۲۷k

استوری حضوری ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استوری آماده ۷۰۰,۰۰۰ تومان

ali_ghaumi

نام نمایشی: علی قیومی | تعداد فالوئر: ۷۶۰k

ehsankhademi7

نام نمایشی: احسان خادمی | تعداد فالوئر: ۳۵k